A

Avoimuus

Parlamentaarisen ja kunnallisen päätöksenteon legitiimiyttä on parannettava uudistamalla päätöksentekoprosesseja avoimemmiksi ja läpinäkyvimmiksi. Kansalaisten on voitava tarkistaa päätösprosessissa olevien asioiden tila verkosta tai julkishallinnon toimipaikasta. Vaalirahoituksen avoimuutta on lisättävä entisestään, ja kampanjabudjetteja on rajoitettava ottamalla käyttöön vaalikohtaiset kampanjakatot.

Muuttuvat rakenteet ja yhä suuremmat hallinnolliset yksiköt suurentavat kuilua kuntalaisten ja päättäjien välillä. Tämän välttämiseksi tarvitaan edustuksellisen demokratian täydentämiseksi erilaisia keskustelevan ja lähidemokratian muotoja, kuten kansalaisraateja ja kunnanosalautakuntia, joille annetaan aitoa vaikuttavuutta. Näin ihmiset saadaan yhä suuremmissa kunnissa mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, kehittämään palveluja ja ymmärtämään tehtävien päätösten taustalla vaikuttavat tekijät. Ihmisten osallistaminen kannustaa heitä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen myös jatkossa.

Asunnottomuus

Asunnottomuus on poistettava Suomesta, ja perustuslakiin on kirjattava jokaisen kansalaisen oikeus kotiin. Asumisen tukemisen muodot on yhdistettävä uudeksi asumistueksi, joka huomioi kansalaisten erityistarpeet. Myös opiskelijat on siirrettävä uuden asumistuen piiriin. Nuorille on taattava osana nuorisotakuuta asuntotakuu turvaamaan asunto sekä palvelutakuu, jolla varmistetaan oikea-aikaisten ja tarpeellisten palveluiden saanti. Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä merkittävästi. Valtion ja kuntien on rakennettava ja tarjottava nykyistä enemmän asuntoja. Asumisen muotoja on lisättävä edistämällä mm. yhteisöllistä asuntotuotantoa.

Asevelvollisuus

Asevelvollisuusjärjestelmää on uudistettava reippaalla otteella uskottavan puolustusjärjestelmän ylläpitämiseksi. Asevelvollisuusmalli on uudistettava molempia sukupuolia koskevaksi kansalaispalveluksi, jonka voi suorittaa aseellisena tai aseettomana palveluksena kaikki 18-30-vuotiaat. Palvelusmuotojen on oltava kestoltaan yhdenmittaisia ja uskontokuntien kansalaispalvelukseen liittyvät erityisasemat on purettava. Kansalaispalvelumallissa on huomioitava erityisesti palveluksen suorittaneiden mahdollisimman sujuva siirtyminen opiskelujen tai työn pariin turhien välivuosien välttämiseksi. Yhteistyötä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa tulee kehittää niin, että palveluksen aikana suoritettua koulutusta on mahdollisuus liittää osaksi opintojaan. Palveluksen kokonaismitta on 6-12 kuukautta.

Arvonlisävero

Arvonlisävero on tasavero, joka rasittaa suhteellisesti kovemmin pienituloisia, jotka kuluttavat kaikki tulonsa. Suomen yleinen arvonlisäverokanta on kansainvälisessä vertailussa jo keskitasoa korkeampaa, eikä sitä tule nostaa tulevaisuudessa. Tulonjakotavoitteiden toteuttaminen kulutusverojen avulla esimerkiksi ruoan alennetun verokannan muodossa on erittäin kallis ja epätarkasti kohdentuva keino, koska suurituloiset kuluttavat joka tapauksessa euromääräisesti enemmän kuin pienituloiset. Tulonjaolliset tavoitteet tulee toteuttaa pääasiassa tuloverotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Arvonlisäverotuksessa sen sijaan tulee siirtyä laajapohjaiseen yhden verokannan malliin ja veropohjaan sisällytetään nykyisestä poiketen myös rahoituspalvelut. Yhden verokannan arvonlisäverosysteemissä hallintokulut ovat merkittävästi pienemmät ja lisätuotot nykyiseen nähden erittäin merkittävästi suuremmat.

Ammattiyhdistysliike

Ammatillinen työväenliike on poliittisen työväenliikkeen tärkein yhteistyökumppani. Korkea järjestäytymisaste turvaa suomalaisen työntekijän oikeudet sekä sopimusyhteiskunnan tulevaisuuden. Ammattiyhdistysliikkeenkin on uudistuttava yhteiskunnan muuttuessa ja pystyttävä vastaamaan pätkätöiden, vuokratöiden ja nollasopimusten kaltaisiin työelämän ongelmiin sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Alkuperäiskansat

Alkuperäiskansan asema on heikko, ja kaikki kolme Suomessa puhuttua saamenkieltä ovat uhanalaisia. Suomessa on parannettava alkuperäiskansan asemaa ja varmistettava kielen ja kulttuurin jatkuvuus. Suomen on ratifioitava YK:n alkuperäiskansasopimus ILO169.

Alkoholi

Alkoholipolitiikan tavoitteena on alkoholihaittojen ja niistä koituvien kustannusten ehkäisy ja vähentäminen.  Useiden tutkimusten mukaan eniten kulutukseen vaikuttavat alkoholijuomien hinta, saatavuus ja mainonta. Näin ollen korkea alkoholivero ja mainonnan rajoitukset ovat perusteltuja. Verotuotolla ehkäistään ja hoidetaan alkoholihaittoja. Nykyinen Alkon monopoli on perusteltu, ja alkoholin saatavuuteen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Alkoholilain kokonaisuudistuksella ja verotuksella kulutusta on ohjattava ravintoloihin sekä turhaa mm. “tuplien” myymiseen liittyvää sääntelyä purkaa. Alkoholin käyttö julkisilla paikoilla yleisötapahtumissa tulee sallia. Pienpanimoiden mahdollisuuksia myydä ja saattaa muille myyntiin omia tuotteitaan tulee helpottaa.

Abortti

Raskauden keskeytys eli abortti on aina äärimmäisen suuri ja vakava päätös. Raskaana olevalla on oikeus päättää omasta kehostaan. Abortti tulee olla mahdollinen ilman tarvetta perusteluun, ja lääkärillä on velvollisuus abortin tekemiseen. Abortin tehneellä on oikeus tarvitsemiinsa psyykkisiin terveyspalveluihin.