E

Eutanasia

Aktiivinen eutanasia, jossa kuolemassa olevan ja kipuja kokevan henkilön elämä päätetään tämän toiveesta, on laillistettava. Moni elää erittäin vaikeassa terveydellisessä tilanteessa ja esimerkiksi terminaalivaiheessa olevien syöpäpotilaiden kipu on jatkuvaa eikä kipulääkitys ole riittävää. Ihmiselämän pitkittäminen pakolla on rinnastettavissa järjestelmälliseen kiduttamiseen. Ihmisellä on oltava tällaisessa tilanteessa vapaus päättää omasta elämästään.

Euroopan unioni

Euroopan unionia pitää rakentaa kansainvälistä ja eurooppalaisista lähtökohdista ja luoda siitä täysivaltainen poliittinen toimija. Tämä tarkoittaa parlamentaarisen päätöksenteon vahvistamista, kansallisvaltioiden ylikorostuneen roolin vähentämistä sekä yhteisen eurooppalaisen hyvinvointipolitiikan luomista. Euroopan parlamentin asemaa on vahvistettava ja komissiosta on tehtävä poliittinen hallitus. Eurooppalaista talousyhteistyötä on tiivistettävä ja yhteisiä lainamarkkinoita kehitettävä. Euroopan keskuspankin tavoitteita tulee laajentaa kasvua ja työllisyyttä tukevaan suuntaan. Jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa on valvottava entistä tiukemmin.

Eurooppalaista hyvinvointivaltiota on kehitettävä pohjoismaisen mallin mukaisesti minimisäännösten kautta. Jäsenmailla on säilytettävä mahdollisuus kehittää omia sosiaalipoliittisia järjestelmiään. Vuokra- ja siirtotyövoimaan sovellettavat työehtosopimukset on määriteltävä Euroopan unionin tasolla työn ja tekopaikan mukaan. On asetettava eurooppalainen nuorisotakuu. Eurooppalaista ammattiyhdistysliikkeelle on annettava kanneoikeus ja sitä on tuettava työntekijöiden turvan ja oikeuksien parantamiseksi. Euroopan Unionin on nykyistä jämäkämmin laitettava ruotuun vähemmistöjään syrjivät tai syrjimisen sallivat jäsenvaltiot.

Energiatuotanto

Kestävällä ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikalla turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Kohtuuhintaisen sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän energian saatavuus on varmistettava lisäämällä energiantuotannon ja -jakelun yhteistyötä Euroopassa.

Teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on pantava käytäntöön välittömästi. Kansallisena tavoitteena on oltava päästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja hiilineutraali Suomi vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on hyödynnettävä kaikkia hiilineutraaleja energiantuotannon muotoja, pois sulkematta ydinvoiman lisärakentamista.

Suomen on nostettava energiaomavaraisuuttaan huomattavasti nykyisestä noin 30 %:sta. Tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja esimerkiksi kotimaiseen bio-, tuuli-, ja vesivoimaan sekä ilma- ja maalämpöjärjestelmien käyttöönottoon sekä puhtaan energian ja energiasäästön teknologioiden tutkimukseen.

Eläkejärjestelmä

Eläkeuudistuksessa edetään työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaan. Tavoitteena on turvata riittävät eläkkeet, nostaa aitoa eläköitymisikää ja pidentää työuria. Eläkejärjestelmän uudistamisen jatkovalmistelussa pitää kiinnittää huomiota työelämän laadun ja työssäjaksamisen edistämiseen.

Eläinten oikeudet

Luomutuotannon osuutta maataloudesta on kasvatettava ja eläintuotannon eettisiä vaatimuksia lisättävä sekä valvontaa tehostettava.  Keskenään ristiriidassa olevat tuki- ja suojelujärjestelmät on muutettava ja yhdenmukaistettava monimuotoisen luonnon turvaamista tukevaksi.