K

Kulttuuri

Jokaisella ihmisellä on oikeus kulttuuriin. Tätä oikeutta on edistettävä kunnallisilla matalan kynnyksen kulttuuripalveluilla, joissa kulttuuria viedään ihmisten pariin. Erilaiset nuorisokulttuurin ja muiden alakulttuurien muodot ovat arvokkaita siinä missä korkeakulttuurikin. Kulttuuri edistää terveyttä ja se pitää nähdä myös osana sosiaali- ja terveyspalveluiden ennaltaehkäiseviä palveluita.

Kriminaalipolitiikka

Rangaistusten tavoitteena tulee olla rikosten uusimisen vähentäminen ja rikollisten sopeuttaminen takaisin yhteiskuntaan. Vankila ei useimmiten ole paras tapa ehkäistä rikollisuutta vaan saattaa jopa lisätä sitä. Ihmisen henkeen ja terveyteen liittyvät rikokset ovat vakavampia kuin omaisuuteen liittyvät rikokset ja rangaistusasteikon tulee olla näiden rikosten osalta suhteessa kovempi.

Koulutus

Suomalaisen koulutusjärjestelmän tavoitteena on oltava kaikkien kansalaisten korkea sivistystaso, jolla jokainen kykenee kriittiseen ajatteluun, omien vahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sivistys on demokratian elinehto. Koulutuksen on oltava maksutonta.

Koulutus hyödyttää sekä ihmistä itseään että yhteiskuntaa. Toimiva, laadukas ja opiskelijalle maksuton koulutusjärjestelmä luo pohjan kestävälle elinkeinotoiminnalle. Koulutuspaikkojen sijoittaminen alueellisesti työelämän tarpeiden ja kansallisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti varmistaa sekä valmistuvien nopean työllistymisen että osaavan työvoiman saannin.

Kestävä kehitys

Tavoittelemme pohjoismaista hyvinvointivaltiota, joka rakentuu eettisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien periaatteiden varaan. Taloudellisen kasvun on rakennuttava ekologisesti kestävälle pohjalle, jotta ihmisten laadukas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen on myös teollisuuden kilpailuetu. Taloudellisesti kestävässä hyvinvointivaltiossa on laajalla veropohjalla rahoitetut julkiset hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturva, täystyöllisyys sekä pienet tuloerot. Sosiaalisesti kestävää kehitystä tuetaan ehkäisemällä syrjäytymistä, eriytymistä sekä tulo- ja terveyserojen kasvua. Niin inhimillisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin järkevintä on ongelmien ennaltaehkäisy ennen niiden kasvamista ja kasautumista. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus edellyttää kaikkien kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista.

Kehityspolitiikka

Suomen on nostettava kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Länsimaiden on annettava kehitysmaiden velat anteeksi maksaakseen sosiaalisen ja ekologisen velkansa kehitysmaille. Kehitysyhteistyön painopisteinä pitää olla naisten ja lasten aseman parantaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja demokratian edistäminen. Suomen on tulevaisuudessakin kannettava globaali vastuunsa pakolaispolitiikan saralla ja pakolaiskiintiöt on nostettava pohjoismaiselle tasolle. On pyrittävä vähentämään pakolaisuutta aiheuttavia kriisejä osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön YK:n kautta.

Kansalaisaloite

Kansalaisaloite on hyvä tapa saada kansalaisten mielipiteet eduskunnan käsittelyyn. Eduskunnassa kansalaisaloitteet on käsiteltävä yhtä vakavasti kuin yli sadan kansanedustajan allekirjoittamat lakialoitteet.

Kansainvälinen opiskelu

Korkeakoulutuksen on oltava kaikille opiskelijoille maksutonta, myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Erasmus-vaihto-ohjelman rahoitusta on nostettava ja kaikkien alojen opiskelijoita on kannustettava vaihto-opintoihin. Ulkomailla suoritettujen opintojen on oltava hyväksiluettavissa kotimaisissa yliopistoissa.

Kansainvälisyys

Sosialidemokratia on kansainvälinen poliittinen liike, joka edistää rauhaa ihmisten, valtioiden ja valtioliittoumien välillä toimimalla aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Globalisaatio on teknisen kehityksen myötä väistämätöntä ja maailmanlaajuinen talous vaatii maailmanlaajuiset pelisäännöt, joiden tavoitteena on hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen sekä maapallon resurssien riittämisen takaaminen. Ihmisoikeuksia, reilua maailmankauppaa ja valtionvälistä yhteistyötä edistetään kansainvälisten sopimusten avulla. Sopimusten turvin ehkäistään myös verokilpailua, orjuutta, seksi- ja ihmiskauppaa, kehitysmaiden ihmisten ja luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä ilmastonmuutosta. Kansallisesti tehtävissä päätöksissä on aina otettava huomioon vaikutukset ympäröivään maailmaan.