M

Mielenterveys

Mielenterveyden ongelmat voivat kohdata ketä tahansa meistä ja ongelmiin liittyvistä leimoista ja stigmoista on päästävä eroon. Psykiatrisia palveluita on kehitettävä ja ne on tuotettava monialaisesti sosiaali- ja terveyssektorien toimijoiden yhteistyönä. Potilaan tarpeista lähtevä, monialaiset palvelukokonaisuudet ovat tehokkain apu. Psykiatrisessa hoidossa palveluiden on oltava saatavilla, kun niitä tarvitaan. Päihdekuntoutujille on varattava psykiatrisessa hoidossa omat osastonsa. Lääkehoidon rinnalla on aina oltava myös terapiahoitoa. Jokaisessa terveyskeskuksessa on oltava psykiatrinen sairaanhoitaja.

Maatalous

Maa- ja metsätalouspolitiikan on oltava yhdensuuntaista ympäristöpolitiikan kanssa. Maa- ja metsätaloustuotantoon ohjattavat ympäristötuet on muutettava vastikkeellisiksi, ympäristöä kohtuuttomasti kuormittavat tukijärjestelmät on purettava ja maataloustuotantoa on rajoitettava ympäristölle ja etenkin vesistöille haitallisilla sijainneilla. Luomutuotannon osuutta maataloudesta on kasvatettava ja eläintuotannon eettisiä vaatimuksia lisättävä sekä valvontaa tehostettava hyvien kasvuolojen turvaamiseksi. Metsätaloudessa on siirryttävä avohakkuista kohti jatkuvan kasvatuksen malleja. Samalla siirtymistä kohti kestävää maa- ja metsätaloutta on tuettava ja maatalouden toimintaedellytyksistä huolehdittava.

Maahanmutto

Maahanmuuttajalla on oikeus saada oikea-aikaista ja riittävää suomen tai ruotsin kielen opetusta sekä olla osa suomalaista kulttuuria. Oman äidinkielen ja kulttuurin perusteiden oppiminen on turvattava kaikille maahanmuuttajataustaisille. Valtion kunnille maksaman kotouttamisesta aiheutuneiden kustannusten korvauksen kestoa on pidennettävä nykyisestä kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Suunnitelmallisella ja tehokkaalla kotouttamisella ennaltaehkäistään eriytymisen aiheuttamia ongelmia ja edistetään maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä. Kotouttamisen hyvien käytänteiden levitessä on korotettava Suomen pakolaiskiintiötä asteittain pohjoismaiselle tasolle. Lisäämällä maahanmuuttoviraston resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn säästetään resursseja vastaanottokeskuksissa ja säilöissä. Työperäisen maahanmuuton rooli eurooppalaisilla työmarkkinoilla tulee olemaan korvaamaton.