N

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

Peruskoulusta lähtien nuorisoa on tuettava kasvamisessa yhteiskunnallisesti aktiiviseksi ja vastuulliseksi. Oppilaat ja opiskelijat on otettava mukaan oppilaitosten päätöksenteossa. Oppilaskuntien asemaa on vahvistettava ja niiden tehtävät vakiinnutettava lainsäädännössä sekä oppilaitoksissa. Oppilaskunnat ja nuorisovaltuustot on otettava käyttöön kaikissa kunnissa ja oppilaitoksissa.

Jokaisella nuorella on lain mukaan oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja lainsäädäntöön tulee kehittää. Kuntien tulee taata kattava osallistamisjärjestelmä nuorille esimerkiksi luomalla jokaiseen kuntaan nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin, jonka päätöksiä ja lausuntoja on otettava huomioon kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisotyö

Kuntien on varattava riittävästi resursseja nuorten parissa tehtävän työn tekemiseen. Nuorisopalvelut on kokonaisuudessaan saatava lainsäädännössä velvoitteeksi. Nuorten toimeentulo, asuminen ja matalan kynnyksen sosiaalipalvelut on varmistettava kaikissa tilanteissa. Kuntien nuorisotoimen roolia on lisättävä lainsäädännöllä. Nuorisotyö on tunnustettava ja sitä on kehitettävä yhtenäisemmäksi, Euroopassa tulee olla direktiivi myös nuorisotyölle. Jokaisen nuoren tulisi kuulua nuorisotyön piiriin ja sen tulisi painottua ennaltaehkäiseviin toimintoihin.

 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuussa on tarjottava nuorelle aina ensisijaisesti koulutusta tai työtä. Jos nuoren elämäntilanne ei sovellu säännölliseen työntekoon tai opiskeluun, on nuorisotakuuta on kehitettävä siten, että nuorille taataan osana nuorisotakuuta asuntotakuu turvaamaan asunnon sekä palvelutakuu, jolla varmistetaan oikea-aikaisten ja tarpeellisten palveluiden saanti.

Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi tulee asettaa Euroopan laajuinen nuorisotakuu, jonka perusteella jokaisen jäsenmaan tulee taata nuorelle työ-, koulutus-, harjoittelu- tai työpajapaikka.

Nato

Suomessa tulee järjestää neuvoa-antava kansanäänestys Natosta vuoteen 2019 mennessä.