S

Syrjintä

Rasismi ja kaikenlainen syrjintä tulee tuomita kaikissa tilanteissa. Yhteiskunnan syrjiviä rakenteita on kyettävä tunnistamaan ja muuttamaan lainsäädännöllä ja koulutuksella.

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tärkein osa-alue on sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen koulutuksen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja eheyden avulla. Sosiaaliturvan ensisijainen muoto tulee olla toimivat, ihmisen tarpeita vastaavat julkiset palvelut.

Sosiaaliturvan on perustuttava ihmisen kohtaamiseen ja tämän toimintakyvyn sekä tarpeiden tukemiseen. Pidempiaikaisille toimeentulotuen asiakkaille on tehtävä koko elämäntilanteen kattava kartoitus ja tarjottava tarpeellisia ja oikea-aikaisia tukipalveluita. Sosiaaliturvan on jatkossakin oltava tarveharkintaista.

Viimesijaiset tukimuodot on turvattava samantasoisiksi kaikille kansalaisille. Nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää on kokonaisuudessaan selkeytettävä ja uudistettava. Kaikille on löydyttävä ohjaus sosiaali-, työllistymis- ja terveydenhuoltopalvelut yhdeltä luukulta. Esteettömyys on julkisen palvelutuotannon kantava arvo kaikissa tilanteissa. Demarinuorten vastaus sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistukseen on Yleisturva. 

Työmarkkinatuen maksaminen on siirrettävä kokonaisuudessaan kunnille. Näin kannustetaan kuntia työllistämään aktiivisesti myös vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. Kun työllistämisvastuuta siirretään kunnille, tulee vastaavat resurssit siirtää valtion talousarviossa kunnille. Kuntien työllistämistoimintaa on suunniteltava pitkäjänteisesti ja siihen on kuuluttava kuntouttavaa työtoimintaa sekä matalan kynnyksen tuettua työllistymistä, joka tukee hyvinvointia ja jonka tavoitteena on pysyvä työllistyminen.

Solidaarisuus

Ihanneyhteiskuntamme toimii vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Se tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus saada tarvitsemiaan palveluja ja osallistua näiden palvelujen kehittämiseen. Jokaisella on myös velvollisuus osallistua yhteiskunnan ylläpitoon ja kehittämiseen kykyjensä ja taloudellisten resurssiensa mukaan. Tulojen ja varallisuuden oikeudenmukaisella jakamisella edistetään hyvinvoinnin tasaista jakautumista ja ylläpidetään yhteiskuntarauhaa. Kansainvälisillä toimilla ja kehitysyhteistyöllä kannetaan globaalia yhteisvastuuta ja tuetaan kehittyviä maita pyrkimyksissään elintasonsa nostamiseksi. Monikulttuurisessa maailmassa eri kulttuurien tulee antaa elää rinnakkain toisiaan rikastuttaen. Rasismi ja kaikenlainen syrjintä tuomitaan kaikissa tilanteissa. Vain avoin ja moniarvoinen yhteiskunta voi säilyä yhtenäisenä globalisaation ja ilmastonmuutoksen synnyttämän muuttoliikkeen oloissa. Yhteiskuntarauha turvataan oikeudenmukaisella ja osallistavalla politiikalla.

 

Sterilisaatio

Pakkostrelisaatiosta sukupuolenkorjauksen yhteydessä on luovuttava. Trans- ja intersukupuolisten asema on tunnustettava laissa, ja heidän oikeutensa on turvattava.

Startup

Suurin osa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Aloittavia yrityksiä on tuettava yritys- ja innovaatiotuin.