T

Työttömien palvelut

Työmarkkinatuen maksaminen on siirrettävä kokonaisuudessaan kunnille. Näin kannustetaan kuntia työllistämään aktiivisesti myös vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä. Kun työllistämisvastuuta siirretään kunnille, tulee vastaavat resurssit siirtää valtion talousarviossa kunnille. Kuntien työllistämistoimintaa on suunniteltava pitkäjänteisesti ja siihen on kuuluttava kuntouttavaa työtoimintaa sekä matalan kynnyksen tuettua työllistymistä, joka tukee hyvinvointia ja jonka tavoitteena on pysyvä työllistyminen. Kuntien on tuettava työllisyyttä aktiivisella elinkeinopolitiikalla sekä ottamalla arvoltaan suurissa hankinnoissaan käyttöön ns. työllistämispykälä, joka velvoittaa arvoltaan suuren kilpailutuksen voittaneet yrityksen työllistämään nuoria, vajaatyökykyisiä tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

 

Työ

Pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu ihmisten tekemälle työlle. Demokratian lisääminen työelämässä ja taloudessa on välttämätöntä kestävän talousjärjestelmän luomiseksi. Yhteistä omistusta ja julkisia investointeja tarvitaan yksityisen sektorin epävakauden tasapainottamiseksi sekä kestävän taloudellisen kasvun ja täystyöllisyyden saavuttamiseksi. Ihmisten lisäksi yhteiskunnassa toimivilta yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä on vaadittava sitoutumista eettisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Jokaisella ihmisellä on oikeus merkitykselliseen ja turvalliseen työhön, kohtuulliseen palkkaan ja työehtoihin sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa työhönsä. Työ on tärkeä osa ihmisen elämää ja identiteettiä. Vahva ammattiyhdistysliike on poliittisen työväenliikkeen tärkein yhteistyökumppani. Korkea järjestäytymisaste turvaa sopimusyhteiskunnan tulevaisuuden.

Turve

Fossiilisista polttoaineista tulee luopua laatimalla fossiilisten polttoaineiden ja turpeenpolton lopettamisen ohjelma. Kaikkia fossiilisia polttoaineita tulee verottaa päästöjen mukaan.

Turkistarhaus

Turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäkauden jälkeen.