V

Verotus

Verotuksen painopistettä on siirrettävä tuloeroja kaventavaan suuntaan. Tämä on välttämätöntä hyvinvointierojen kaventamiseksi ja pohjoismaisen mallin vahvistamiseksi. Verojärjestelmästä on tehtävä nykyistä selkeämpi, oikeudenmukaisempi ja hallinnollisesti kevyempi. Toteutettavan veropolitiikan tulee olla johdonmukaisempaa ja ennen kaikkea talouden toimijoiden näkökulmasta ennustettavampaa. Veropohjaa tulee laajentaa ja vastavuoroisesti verokilpailulle alttiita veroja kohtuullisesti keventää.

Veroparatiisit

Haitallisen kansainvälisen verosuunnittelun ja veronkierron ehkäisemiseksi on lisättävä tiedonvaihtoa veroparatiisimaiden ja verovelvollisten asuinmaiden kesken. Automaattiseen tiedonvaihtoon siirtyminen on tehokkain tapa veroparatiisitoiminnan hillitsemiseksi. Kansallisia verolainsäädäntöjä tulee tiukentaa, ja kansainvälisen verojärjestelmän aukkoja on tukittava. Yritysten harjoittaman siirtohinnoittelun väärinkäyttöä voitonsiirron välineenä on rajoitettava siirtohinnoittelua koskevaa kansainvälistä sääntelyä kehittämällä. Yritykset on velvoitettava luovuttamaan tietoja aggressiivista verosuunnittelua palvelevista järjestelyistä ja rakenteista sekä tekemään tilinpäätöksensä koko konsernin tasolla ja raportoimaan yksityiskohtaisesti kunkin maan osalta käytetty työvoima, fyysinen varallisuus, myynti, voitot ja maksetut verot.

Varhaiskasvatus

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen, uusien sukupolvien kasvattaminen ja lasten hoitovastuu kuuluvat koko yhteiskunnalle. Päivähoito mahdollistaa yhtäläiset mahdollisuudet työskennellä kodin ulkopuolisessa palkkatyössä ja turvaa sukupuolten välisen tasa-arvokehityksen.

Monikulttuurisuus ja lasten erilaiset lähtökohdat tulee nähdä yhteiskuntaa yhdistävänä voimavarana. Oikeutta varhaiskasvatukseen tulee pitää subjektiivisena oikeutena, jotta eri väestöryhmien välistä yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Varhaiskasvatus takaa lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen jo varhaisina vuosina perheen tulotasosta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta. Varhaiskasvatuksen ohjaus tulee siirtää opetusministeriöön, jotta kasvatuksen tasalaatuisuus ja oppimisvalmiuksia kehittävä sekä sosiaalisia toimintavalmiuksia lisäävä luonne toteutuu koko Suomen varhaiskasvatuksessa.

Lapsella on oikeus päästä kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhemman hoitorahakauden päätyttyä. Kunnilla on velvollisuus järjestää lasten varhaiskasvatus. Kunnallisena palveluna lapsi voidaan hoitaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa, koko- tai osapäivähoitona. Työelämän rytmin hajautuessa nousee tarve varsinkin lasten vuorohoidon ja joustavan päivähoidon järjestämiselle.

Varhaiskasvatuksen tulee olla aina velvoittavalta osaltaan perheelle maksutonta ja täysipäiväistä, mikäli molemmat vanhemmat ovat töissä, opiskelevat tai tekevät jotain näihin rinnastettavaa. Maksullisen päivähoidon osalta on huolehdittava, etteivät pienempituloiset perheet joudu maksamaan suhteellisesti isompia päivähoitomaksuja kuin parempituloiset.

Vapaus

Sosialidemokratia on vapauden liike. Tavoitteenamme on ihmisten yhtäläinen vapaus taloudellisista ja sosiaalisista lähtökohdista riippumatta. Jokaisella ihmisellä on oikeus menestykseen. Menestystä ei kuitenkaan ole oikeutta tavoitella toisten ihmisten kustannuksella. Yhteiskunta tukee ihmistä henkilökohtaisen potentiaalinsa käyttöönotossa, taitojensa ja kykyjensä kehittämisessä sekä ihmisen itsensä määrittelemän hyvinvoinnin tavoittelemisessa.

Suurimmat ihmisen vapautta edistävät tekijät ovat sivistys ja koulutus. Vapauteen kuuluu tasa-arvoiset mahdollisuudet elää elämäänsä riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Mielestämme tasa-arvon on toteuduttava kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Valinnan mahdollisuus on toteutettava kaikille käytännössä, ei ainoastaan oikeuksien tasolla. Oikeudenmukainen yhteiskunta perustuu lailla säädettävien oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon. Vapaus tuo mukanaan myös ihmisten yhtäläisen vastuun osallistua kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan yhteiskunnan yhteisvastuulliseen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Vanhemmuus

Vanhempainvapainvapaat on jaettava nykyistä tasaisemmin molemmille vanhemmille. Vanhempainvapaiden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken joko veropohjaisella mallilla tai perustamalla vanhemmuuskassa. Samalla on taattava, että yksinhuoltajien sekä samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä on vastaavat oikeudet kuin kahden heterovanhemman perheissä.

Vaalirahoitus

Vaalirahoituksen avoimuutta on lisättävä entisestään, ja kampanjabudjetteja on rajoitettava ottamalla käyttöön vaalikohtaiset kampanjakatot.