H

Hyvinvointivaltio

Hyvinvointivaltion kivijalat ovat progressiivinen verotus, laajat hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot, korkea työllisyysaste sekä vahva kansalaisyhteiskunta. Näiden rakenteiden pohjalta yhteiskuntaamme on edelleen kehitettävä kohti ihannetta, jossa toteutuvat sukupolvien ja sukupuolten sekä kaikkien ihmisten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Suomalaisen hyvinvointivaltion on tulevaisuudessa perustuttava mallille, jonka kautta perheen ja ansiotyön yhdistäminen on mahdollista kaikille. Kansainvälisenä tavoitteena tulee olla globaali sosialidemokraattinen hyvinvointivaltio.

HLBTQI

Yhteiskunnan heteronormatiivisuudesta on päästävä eroon. Sukupuoli ja seksuaalinäkökulma on otettava nykyistä paremmin huomioon yhteiskunnassa ja julkisissa palveluissa kuten koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Intersukupuolisten lasten ihmisoikeudet on turvattava hoitokäytäntöjä muuttamalla. Trans- ja intersukupuolisten asema on tunnustettava laissa, ja heidän oikeutensa on turvattava. Suomen henkilöllisyystodistuksessa sekä muissa virallisissa asiakirjoissa tulee olla mahdollisuus olla määrittämättä sukupuolta tai määritellä sukupuoleksi ”muu”. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan väkivaltaan, kiusaamiseen, syrjintään ja seksuaaliseen häirintään on puututtava entistä tehokkaammin mm. yleisellä valistustyöllä koulu- ja työyhteisöissä parantamalla turvakotitoimintaa.

Harrastusmahdollisuudet

Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen. Lasten yhdenvertaisuutta tuetaan tarjoamalla kunnallisia avoimia varhaiskasvatuspalveluita, kuten kerho – ja liikuntapalveluita. Taide – ja kulttuurilaitosten kuten kirjastoverkon kattavuus ja toimintaedellytykset turvataan kuntien yhteistyönä. Liikuntapalveluihin on panostettava koko ihmisen elinkaaren ajalla. Kuntien ylläpitämien liikuntapalveluiden on oltava edullisia ja avoimia kaikille. Erityisryhmät on huomioitava hinnoittelussa. Työttömille tulee tarjota maksuttomia liikunta- ja kulttuuripalveluita osana työkyvyn ylläpitoa ja työelämään palaamisen helpottamiseksi.

Harmaa talous

Harmaata taloutta ei tule missään määrin hyväksyä. Valtion tulee luoda kaikki työsuhteet, yritykset ja työnantajat kattava rekisteri, joka mahdollistaa harmaata työtä teettävien yritysten ja työnantajien tunnistamisen. Anonyymi omistaminen hallintarekisterin kautta tulee kieltää kaikilta sijoittajilta ja ammattiliitoille on annettava ryhmäkanneoikeus. Verohallinnon resurssit tulee kohdentaa nykyistä huomattavasti selkeämmin verotarkastukseen sekä veroparatiisiyhtiöiden ja siirtohinnoittelun kautta tapahtuvan veronkierron torjuntaan. Esitutkinnan resursseja on lisättävä, jotta kaikki verotarkastajien ilmoittamat epäilykset pystytään tutkimaan. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa tulee helpottaa ja tietokantoja yhtenäistää. Tilintarkastajilla on oltava oikeus raportoida poliisille epäilemistään rikoksista.