Eduskunnassa käsitellään 3. marraskuuta (muokattu 23.10. klo 14.55) tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseen tähtäävää kansalaisaloitetta. Demarinuorten mielestä lakivaliokunnan mietintö antaa oikeaa suuntaa asian käsittelylle, mutta vaadimme hallitukselta nopeita toimia myös poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen kieltämiselle. 

Aloitteessa ehdotetaan silpomisen kieltävää omaa lakia, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on rangaistavaa Suomessa jo nykyisin, sillä tekoa arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Kansalaisaloite koskee vain tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista. 

Lakivaliokunta on todennut mietinnössään, että myös poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus lähtökohtaisesti täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Siitä, millä edellytyksillä poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on sallittu, ei kuitenkaan ole lainsäädäntöä eikä asiasta ole annettu hallituksen esitystä eduskunnalle. 

“On täysin kestämätöntä, että nykylainsäädäntö antaa uskonnonvapauden ajaa kansainvälisten lasten oikeuksien edelle. Ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset rikkovat fyysistä koskemattomuutta peruuttamattomalla tavalla. Jokaisella on oltava oikeus päättää omasta kehostaan ja uskonnollisesta itseilmaisusta. Nyt, jos milloin, on löydyttävä rohkeutta puolustaa jokaisen lapsen oikeutta päättää kehonsa kohtelusta sukupuoleen katsomatta”, vaatii Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400 596 521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi


___________________________________________________________________

Tyttöjen sukuelinten silpomisella (ympärileikkaus) tarkoitetaan kaikkia  ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla. Poikien ei-lääketieteellisellä ympärileikkauksella tarkoitetaan uskonnollisiin tai kulttuurisiin syihin perustuvaa toimenpidettä, jossa pojan siittimestä poistetaan esinahkaa. Sitä ei ole lainsäädännössä erikseen kielletty. Väärällä tavalla tehtynä se saattaa kuitenkin olla rikos. 

Lähteet: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/tyttojen-sukuelinten-silpominen ja https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/poikien-ei-laaketieteellinen-ymparileikkaus-ja-lastensuojelu

Maailmassa on tällä hetkeltä arviolta yli 200 miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista, ja noin kolme miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua silvotuksi. Silpomista tehdään yleisimmin Afrikan alueella sekä joissakin Aasian ja Lähi-idän maissa, mutta sitä esiintyy muuttoliikkeen myötä myös muualla maailmassa. Asiantuntijoiden yleisesti esittämä näkemys on, että silpomista ei ole tehty eikä tehdä Suomessa ja usein kyse on ulkomailla ennen maahantuloa tehdystä silpomisesta.

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx