Demarinuorten XXV liittokokous vaatii, että kansainvälinen veronkierto on estettävä ja veroparatiisit on suljettava välittömästi. Kansainvälinen verokilpailu ja veroparatiisitalous rajoittavat kansallisen tason taloudellista ja veropoliittista liikkumavaraa. On kestämätön tilanne, että yritykset ja pääomat toimivat globaalisti, mutta kansainvälisen ja eurooppalaisen tason sääntely on edelleen alkutekijöissään. Maailmanlaajuinen talous vaatii maailmanlaajuiset pelisäännöt, joiden on oltava oikeudenmukaisia ja reiluja kaikkia kohtaan.

Pääomien siirtyminen keinotekoisesti veroparatiiseihin on valtioille suurin veropohjien kestävyyttä koetteleva ongelma. Suomi menettää kansainvälisen veronkierron seurauksena valtavat määrät verotuloja. Kansainvälisellä tasolla YK:n verokomitealle tulee antaa veroparatiisien vastaisessa työssä keskeisin rooli. Heikkojen valvontaresurssiensa vuoksi nykyisessä veroparatiisitaloudessa suurimpana häviäjänä olevien kehitysmaiden ääni kuuluu YK:ssa, toisin kuin OECD:ssä, missä useat yhteisen edun mukaiset hankkeet ovat kuivuneet kokoon muutaman nykytilanteesta hyötyvän maan vastustuksen takia.

Hyvin merkittäväksi ongelmaksi on muodostunut myös aggressiivinen verosuunnittelu ja verokilpailu. Pääomamarkkinoiden vapauttamisesta saakka valtioiden kilpailu sijoituspääomasta on saanut ne laskemaan yhteisö- ja pääomatuloverokantojaan. Haitallisen verokilpailun estämiseksi Euroopan unionissa tulee asettaa yhteisöverolle alaraja, jonka alle kansallisin päätöksin ei yhteisöveroa saa laskea.

Euroopan unionin alueella tulee sopia automaattisesta verotietojenvaihdosta ja luoda yhteinen Euroopan laajuinen yritystietokanta. Yhtiöiden omistajatiedot on oltava julkisia kaikissa EU-maissa. Lisäksi keskeinen veronkiertoa hillitsevä toimenpide on maakohtainen tilinpäätösraportointi, jonka on oltava pakollinen kaikille monikansallisille konserneille.

Estämällä kansainvälinen veronkierto, tuomitsemalla aggressiivinen verosuunnittelu ja sulkemalla veroparatiisit luomme läpinäkyvämpää, avoimempaa ja reilumpaa talouspolitiikkaa. Suunnanmuutos nykyiseen tilanteeseen on välttämätöntä taloudellisen ja poliittisen järjestelmän legitimiteetin kannalta.

Lisätiedot:

Joona Räsänen
puheenjohtaja

050 547 5590
joona.rasanen(a)demarinuoret.fi