Julkilausuma englanniksi sekä suomeksi 

The Nordic and Baltic social democratic youth organizations see that cooperation will be the most important aspect of our region in the time to come. By standing together, today’s challenges can become tomorrow’s opportunities.

One of the most pressing issues the world is experiencing is the refugee crisis. The war in Syria has been going on far longer than the first world war, but to this day, the international community have failed in giving the civilians in the region security, protection and decent living conditions. Therefore, the Nordic and Baltic countries must take a greater responsibility to support those who are forced to flee their homes, instead of making it harder.

FNSU argues that the EU member states also have to uphold the refugee convention, and that the reception of refugees should be a shared responsibility in the union.

We can’t control where we’re born, but we can control the possibilities we give and the solidarity we share with each other. The actions that we take will go down as recommendations and guidelines to generations to come. The social democratic youth organizations of the Nordic and Baltic countries strongly urge to pass forward values of solidarity, compassion and equality.

As important as a common responsibility for the reception of refugees, we find it crucial to tackle the core issue – the escalating violence that force people to flee. Historically, the Nordic countries have played a crucial role in international peacekeeping and peace processes. International solidarity is a core value in our ideology. At the same time, Nordic countries provide military equipment, weaponry and technology which risk to destabilize the security situation in the world. Therefore, the export of military products should follow our basic principles and not be in conflict with the goal to create a peaceful and equal world.

In a world where your possibilities are largely based on your parents’ wealth, it is our main object to decrease inequality and improve social justice and workers’ conditions and rights. Equality, social justice and workers’ rights are fundamental for the social democratic youth movement in the Nordic and Baltic countries. The EU should be a union that tackles these issues and challenges. Therefore, a European pillar of social rights is important.

The Nordic and Baltic cooperation and integration is of importance for inhabitants in the Nordic and Baltic countries, in Europe and in the world. Therefore the success of the future cooperation will be of great importance for generations to come. During the congress in Korpilampi, Finland, the member organizations of FNSU have strengthened and deepened their cooperation – in the new spirit of Korpilampi.


Kongressin julkilausuma: FNSU vaatii voimakkaampia ratkaisuja nykyisiin kriiseihin

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Sosialidemokraattiset nuorisojärjestöt mielestä yhteistyö alueellamme tulee olemaan yhä tärkeimmässä roolissa tulevaisuudessa. Työskentelemällä yhdessä tämän päivän haasteet voivat muuttua huomisen mahdollisuuksiksi.

Pakolaiskriisi on yksi vaikeimmista ongelmista maailmassa tällä hetkellä. Syyrian sota on jatkunut pidempään kuin ensimmäinen maailmansota, mutta tänäkään päivänä kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut turvaamaan alueen siviileille turvallisuutta, suojelua ja kunnollisia elinolosuhteita. Tämän vuoksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden tulee ottaa suurempi vastuu tukeaksemme niitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, sen sijaan että pahentaisimme tilannetta.

FNSU vaatii, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulee vaalia pakolaissopimusta ja pakolaisten vastaanotto tulee jakaa koko unionin kesken.

Me emme valitse minne synnymme, mutta me voimme valita ne mahdollisuudet, joita annamme ja solidaarisuuden, jolla kohtaamme toisemme. Meidän tekomme tänään ja huomenna tulevat jäämään suosituksiksi ja ohjeiksi tulevaisuuden sukupolville. Sosialidemokraattiset nuorisojärjestöt Pohjoismaissa ja Baltian maissa kehottavat edistämään solidaarisuutta, välittämistä ja tasa-arvoa.

Niin tärkeää kuin yhteinen vastuu pakolaisten vastaanotosta on, me koemme välttämättömäksi puuttua ongelman ytimeen – yhä lisääntyvään väkivaltaan, joka pakottaa ihmiset pakenemaan kodeistaan. Pohjoismaat ovat historiallisesti olleet tärkeässä roolissa kansainvälisessä rauhantyössä. Kansainvälinen solidaarisuus on ideologiamme ydin. Samaan aikaan Pohjoismaat toimittavat alueille välineitä, aseita ja teknologiaa, jotka uhkaavat maailman turvallisuustilannetta. Tämän vuoksi sodankäynnin välineiden viemisen tulee noudattaa meidän perusperiaatteitamme ja ei saisi olla konfliktissa tavoitteidemme, rauhan ja tasa-arvon, kanssa.

Maailmassa, jossa monet mahdollisuudet ovat riippuvaisia vanhempien varallisuudesta, meidän päätavoitteemme on vähentää epätasa-arvoa ja parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä työntekijöiden työolosuhteita ja oikeuksia. Tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työntekijöiden oikeudet ovat Sosialidemokraattisten nuorten perusperiaatteita sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Euroopan unionin tulisi olla liitto, joka tarttuu näihin asioihin ja haasteisiin. Tämän vuoksi eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari on tärkeä.

Pohjoismainen ja Baltian maiden yhteistyö ja integraatio on tärkeää alueen asukkaille, Euroopalle ja maailmalle. Siksi tämän yhteistyön menestys on tärkeässä roolissa tulevaisuuden sukupolville. Kongressimme aikana, Korpilammella Espoossa, olemme FNSU:n jäsenorganisaatioina syventäneet ja vahvistaneet omaa yhteistyötämme – uudessa Korpilammen hengessä.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Ruotsin Demarinuoret SSU

Norjan Demarinuoret AUF

Tanskan Demarinuoret DSU

Grönlannin Demarinuoret SIS

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry

Ruotsin Demariopiskelijat SSF

Latvian Demarinuoret

Viron Demarinuoret

Färsaarten Demarinuoret

Lisätietoja:

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, puh. 0400765002, mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Pohjoismaiden ja Baltian Demarinuorten kongressi pidettiin Espoossa 30.9.-2.10.2016