Kahdeksan poliittista nuorisojärjestöä, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto sekä
eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo
Finland vaativat, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan kaikissa Suomessa
toimitettavissa vaaleissa turvataan tarjoamalla äänestysmahdollisuus varuskunnissa. Tämä edistäisi
nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Nuorten ja erityisesti varusmiesikäisten nuorten miesten äänestysaktiivisuuden lisääminen edellyttää äänestämisen helpottamista ja vaalilain muutosta. Tällä hetkellä varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten ja -naisten äänestysmahdollisuuksia erityisesti silloin, kun he ovat palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Varusmiesten yhdenvertaisen yhteiskunnallisen osallistumisen turvaamiseksi pyydämme, että seuraaviin toimenpiteisiin kiinnitetään huomiota:

• Varuskunnat lisätään vaalilain 9 §:n 1 momentin kolmanteen kohtaan erityiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi ns. laitosten listaan.
• Kunnat sijoittavat ennakkoäänestyspaikat varuskuntien yhteyteen tai niiden lähistölle, jotta
varusmiesten on mahdollisimman helppoa äänestää. Tämä tulisi huomioida jo kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkoja päätettäessä.

Varusmiespalvelus hankaloittaa äänestystä
Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti silloin, kun
varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Eduskuntavaaleissa varusmiesikäisten miesten
äänestysaktiivisuus on selvästi matalampi kuin samanikäisten naisten sekä huomattavasti matalampi
kuin yleinen äänestysaktiivisuus. Sukupuolten välinen äänestysero on suurimmillaan ikähaarukassa,
johon varusmiespalveluksen suorittaminen tavallisimmin osuu.

Äänestämisen tulee olla helppoa – myös varusmiehille
Yksi tärkeimmistä tavoistanuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on äänestämisen helppouteen panostaminen. Joustavien äänestysmahdollisuuksien turvaaminen luo edellytykset yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle. Äänestyspaikkojen tuominen lähelle varusmiehiä on konkreettinen ja toimiva tapa edistää varusmiesten poliittisten oikeuksien toteutumista, ja se vahvistaa varusmiesikäisten miesten yhteiskunnallista osallisuutta. Tämä on erityisen tärkeää myös siksi, että monille varusmiehille palveluksen aikana järjestettävät vaalit ovat ensimmäiset vaalit, joissa he voivat käyttää äänioikeuttaan. On ehdottoman tärkeää, että äänestämisen helppouteen panostetaan, jotta ensimmäisestä äänestyskokemuksesta tehdään nuorille mahdollisimman helppo ja vaivaton.

Varusmiehet kannattavat joustavia äänestysmahdollisuuksia
Ennakkoäänestyksen mahdollistaminen varuskunnissa saa kannatusta sekä varusmiehiltä että Puolustusvoimilta. Ennakkoäänestäminen on ollut suosittua varusmiesten keskuudessa niissä varuskunnissa, joissa varusmiehet ovat saaneet mahdollisuuden äänestää. Edustuksellisen demokratian kannalta on ehdottoman tärkeää, että jokaisella äänioikeutetulla on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää perustuslaillista oikeuttaan äänestää.

Nuorille tulee taata yhdenvertainen mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallistumiseen, myös varusmiespalveluksen aikana.

Laajempi versio kannanotosta luettavissa täältä.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö  Demo Finland, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto, Demarinuoret, KD Nuoret, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, Perussuomalainen Nuoriso, RKP-nuoret, Vasemmistonuoret, Liikkeen Nuoret ry ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto.