Kehysriihessä ja hallituksen puolivälitarkastelussa on huomioitava erityisesti nuorisotakuun toteuttaminen käytännössä.
Kokonaisuudessaan pääpaino tulee olla elvyttävässä talouspolitiikassa, työllisyyttä edistävissä toimenpiteissä ja hyvinvointipalvelujen turvaamisessa.

Nuorisotakuun toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy hallituksen ykköstavoitteeksi
• Kunnille on annettava selkeä ohjeistus, miten nuorisotakuu toteutetaan
• Valtion on puututtava nuorisotakuun toteuttamiseen, mikäli sen kuntatason toteuttaminen ei onnistu
• Kunnille velvollisuus työllistää kesän ajaksi kaikki ilman kesätyöpaikkaa olevat 16-18 –vuotiaat nuoret
• Oppisopimuskoulutuksen käyttöä koulutusmuotona on lisättävä ja yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikkojen välillä parannettava
• Toisen asteen opintotuesta on poistettava vanhempien tulojen vaikutus
• Koulutuspaikkoja ei saa karsia nuorilta ja erityisesti ammatillisen koulutuksen paikkoja tulisi lisätä kasvukeskuksiin
• Kunnat on velvoitettava järjestämään etsivää nuorisotyötä joko itsenäisesti tai yhteistyössä alueen kuntien kanssa
• Oppivelvollisuus on laajennettava koskemaan toisen asteen tutkintoa

Hallituksen panostettava elvyttävään talouspolitiikkaan ja työllisyyden edistämiseen
• Valtiolle omaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, joka keskittyy kasvukeskuksiin
• Rakennusnormeja on kevennettävä esimerkiksi autopaikkojen, esteettömyyden ja väestönsuojien osalta
• Valtiolle on luotava vaalikaudet ylittävä pitkäjänteinen rataverkon investointiohjelma
• Arvonlisäverotusta ei saa kiristää
• Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus on poistettava, lukuunottamatta ensiasunnon ostajia
• Kiinteistöverotuksen laajentaminen koskemaan maa- ja metsätalousmaata on mahdollistettava kunnille
• Yritystukijärjestelmä ja yritysten verovähennykset on järkeistettävä. Kannattamattomalle yritystoiminnalle ei pidä antaa suoraa tukea
• Euroopan unionissa on harmonisoitava yhteisöverokantoja verokilpailun poistamiseksi. Suomen yhteisöveron taso on oltava kilpailukykyisellä tasolla
• Veroparatiisien ja harmaan talouden torjuntaan on varattava riittävät resurssit
• Suurimpien ansio-, pääoma-, ja eläketulojen verotusta on kiristettävä. Pitkällä tähtäimellä kaikkia ansioita tulisi verottaa saman progressiivisen taulukon mukaisesti

Hyvinvointivaltio turvattava rakenteita uudistamalla
• Kunta-, SOTE ja kuntien valtionosuus –uudistuksista on saatava päätökset vielä tällä vaalikaudella
• Kunnilla tulee olla riittävät resurssit – ennaltaehkäisevät palvelut ja nuorisotakuu valtionosuuksia ei saa leikata, jotta palvelutaso saadaan säilytettyä ja erityisesti nuorisotakuun toteuttamiseksi saadaan riittävät resurssit
• Kuntia on kannustettava yhteistyöhön ja liitoksiin muuten kuin taloudellisia pakotteita käyttämällä
• Pääkaupunkiseudulle tarvitaan vahva metropolihallinto päättämään asumisesta, maankäytöstä ja liikenteessä
• Työurien pidentämiseen on otettava kaikki keinot käyttöön. Opintoaikoja lyhennetään opintotukijärjestelmää uudistamalla ja tekemällä opintojen suorittamisesta nykyistä joustavampaa.

Eläköitymisikää nostetaan panostamalla työhyvinvointiin työuran kaikissa vaiheissa
• Eläkemaksuja on korotettava
• Vanhempainvapaajärjestelmä muutettava 6+6+6 –mallin mukaiseksi