Arvon puheenjohtaja, arvoisa liittokokousväki, hyvät toverit,

Meillä on täällä viikonlopun aikana käsittelyssä uusi periaateohjelma, poliittisen ohjelman päivitys ja kattava veropoliittinen ohjelma. Nämä ohjelmat konkretisoivat poliittisen viestimme korkeasta työllisyysasteesta, laajasta veropohjasta ja laadukkaista julkisista palveluista.

Nyt lähetekeskustelussa olevien ohjelmien tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa demokraattisen järjestelmän avulla kohti ihannettamme. Keskeisimpiä kansallisia haasteitamme ovat suomalaisen teollisuuden ja työelämän käynnissä oleva rakennemuutos, elinkustannusten kasvu, koulutulosten putoaminen sekä eriarvoisuuden kasvu, joka näkyy terveys- ja varallisuuserojen kasvuna.

Kansainvälisesti tärkein tehtävämme on edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä mm. tukemalla köyhien maiden kehitystä, naisten aseman parantamista sekä kitkemällä veroparatiiseja.

Hyvät toverit,

Sosialidemokratia on ennen kaikkea vapauden liike. Tavoitteenamme on ihmisten yhtäläinen vapaus taloudellisista ja sosiaalisista lähtökohdista riippumatta. Yhteiskunnan tehtävä on tukea ihmistä henkilökohtaisen potentiaalinsa käyttöönotossa, taitojensa ja kykyjensä kehittämisessä sekä ihmisen itsensä määrittelemän hyvinvoinnin tavoittelemisessa. Meidän yhteiskunnassamme jokaisella ihmisellä on oikeus menestykseen, mutta menestystä ei kuitenkaan ole oikeutta tavoitella toisten ihmisten kustannuksella.

Sosialidemokraattisen politiikan leimaaminen menneisyyteen haikailuksi on väite, jota mielellään viljellään oikeiston suunnalta. Myös sanat ”vapaus” ja ”menestys” luetaan yleensä oikeiston käsitteiksi. Minusta ne ovat mitä olennaisinta sosialidemokraattien käsitteistöä. Nämä termit meidän pitää kaapata takaisin itsellemme.

Vahvaa valtiota ja julkista sektoria puolustava politiikka turvaa meidän kaikkien yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet sekä lisää yksilön vapauksia ja mahdollistaa jokaisen menestyksen. Hyvinvointivaltion ytimessä on ajatus siitä, että ihmisen tausta tai perheen varallisuus ei saa määrittää kenenkään tulevaisuutta, vaan jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä elämästään oman näköisensä. Meidän tulee muistaa, että edellytykset yksilöllistymiskehitykselle, ja ennen kaikkea tämän yksilönvapauden oikeudenmukaiselle jakaantumiselle, ovat ennen muuta julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion instituutioiden tuottamia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Viime aikoina on puhuttu paljon turvallisuudesta ja kovan diplomatian paluusta ulkopolitiikkaan. Tämä antaa tilaa sille pehmeälle diplomatialle, jota sosialidemokraatit edustavat. Näin meidän on mahdollista olla kokoamme suurempia myös kansainvälisissä pöydissä.

Väitän kuitenkin, että suurin riski Suomen turvallisuudelle on köyhyyden ja eriarvoistumisen lisääntyminen. Yksinäisyys, eristäytyminen ja syrjäytyminen synnyttävät turvattomuutta ja levottomuutta, joka on paljon vaarallisempaa kuin yksikään ilmatilaloukkaus.

Turvallisuutemme ei siis synny kasvattamalla puolustusmäärärahoja tai hankkimalla lisää peltipoliiseja ja metallinpaljastimia. Arjen turvallisuus ei riipu siitä, liittyykö Suomi Natoon vai lisätäänkö Pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Arjen turvallisuus syntyy sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja oikeudesta työhön, koulutukseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Turvallinen arki on mahdollista yhteiskunnassa, jossa jokainen voi kouluttautua, tehdä töitä, ansaita riittävän toimeentulon ja hyödyntää oman potentiaalinsa. Oppimista ja työtä arvostavassa yhteiskunnassa on jokaiselle tilaa, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin ja toimettomaksi.

Tutkittu tieto tukee sosialidemokraattisen hyvinvointivaltion tavoitteita. Meidän on luotava kestävää kasvua investoimalla infrastruktuuriin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tavoitteet pienistä tuloeroista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, sivistyksen ja turvallisuuden tunteen tukemisesta sekä valtion roolista vahvana vakaata kasvua synnyttävänä investoijana eivät ole menneisyyttä, vaan tulevaisuutta, joille sosialidemokratian on pohjattava politiikkansa.

Hyvä liittokokousväki,

On rehellistä tunnustaa, että suomalaiset ovat menettäneet luottamuksensa SDP:n kykyyn hoitaa asioitaan ja vastata vallitsevan ajan haasteisiin. Sosialidemokraatit eivät ole onnistuneet tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja, jotka ihmiset voivat ymmärtää ja suhteuttaa omaan elämäänsä, tai kirkasta, selkeille tukipilareille rakentuvaa visiota yhteiskuntamme tulevaisuudesta vallitsevan taloustilanteen ja rakenneuudistusten mullistuksissa. Myös juopa ihmisten ja puoluekoneistomme välillä on kasvanut liiaksi.

Meillä on kymmenen kuukautta aikaa palauttaa ihmisten luottamus sosialidemokratiaan. Ihmisten luottamus on avainasemassa kamppailussamme suurimman puolueen asemasta eduskuntavaaleissa. Tässä työssä meidän on onnistuttava ja tähän työhän me tarvitsemme meitä kaikkia. Nyt ei ole aika odotella, vaan nyt on aika toimia. Meidän Demarinuorten on oltava tässä asiassa suunnannäyttäjiä.

Meidän hyvät saavutuksemme hallituksessa ovat muun muassa nuorisotakuu, sosiaaliturvan parannukset, verotuksen oikeudenmukaisuus ja oppivelvollisuusiän nostaminen. Nämä jäävät valitettavasti heikon työllisyyskehityksen ja lisääntyvän työttömyyden jalkoihin. Harmi on, että tekomme kasvun aikaansaamiseksi näyttävät puhkeavan kukkaan vasta ensi kevään vaalien jälkeen.

Hallitusohjelman tavoitteet työllisyysasteen nostamisesta ja työttömyysasteen pienentymisestä eivät näytä lähellekään toteutuvan, ja tämä näkyy kannatuksessamme. SDP on kantanut vastuuta varsin vaikeana aikana, jollaista kukaan ei vielä vaalikauden alussa osannut ennustaa.

Niinpä loppuhallituskauden aikana SDP:n politiikan keskiössä pitää olla entistä vahvemmin työpaikkojen syntyminen. Tässä on saavutettava konkreettisia onnistumisia seuraavien kuukausien aikana. Vahva viestini uudelle puoluejohdolle on: Nyt tarvitaan näyttöjä!

Ensimmäinen mahdollisuus on tulevissa minihallitusneuvotteluissa. Noissa neuvotteluissa on turha käyttää aikaa pitkien ohjelmien kirjoittamiseen, vaan kaikki tarmo on saatava konkreettisiksi teoiksi ja työpaikoiksi.

Keskeisiä keinoja ovat elvyttävä talouspolitiikka julkisine investointeineen, kehysriihessä sovitun kasvupaketin varojen kohdentaminen oikein sekä pk-sektorin yritysten rahoituksen turvaaminen.

Maan hallituksessa istuu viisi puoluetta, mutta työpaikkojen syntyminen jää nähtävästi ainoastaan SDP:n harteille. Pääministeripuolue kokoomus ei näytä tähän pystyvän. He hokevat vain samaa mantraa siitä, että kyllä markkinat tämän hoitavat. No, voin kertoa, että kun Eurooppaa tai Suomea katsoo, niin eivät ne korjaa. Tarvitaan valtion ja Euroopan keskuspankin vahvaa roolia.

Hyvät toverit,

Kevään kehysriihessä tehtyyn lapsilisien leikkaukseen olisi voitu hakea oikeudenmukaisempi ratkaisu, jos leikkausten sijaan lapsilisiin olisi tehty tasokorotus ja tuki olisi muutettu veronalaiseksi tuloksi. Tämä ratkaisu olisi tasannut tuloeroja ja hillinnyt perheiden eriarvoistumista. Tähän eivät tietenkään oikeistopuolueet suostuneet.

On lyhytnäköistä tehdä säästöjä lapsiperheiden kustannuksella. Tulevaisuuden Suomessa lapsiperheitä on tuettava entistä enemmän ja monipuolisemmin, ja lapsiperheköyhyyden poistaminen on otettava politiikkamme prioriteetiksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava maksuton päivähoito. Toteutuessaan se olisi aikamme suurin tasa-arvouudistus.

Nyt hallitus voisi antaa minihallitusneuvotteluissa auttavan kätensä lapsiperheille alentamalla lasten päivähoitomaksuja. Nykyisellään päivähoitomaksut ovat kohtuuttoman suuri rasite erityisesti yksinhuoltajille ja nuorille lapsiperheille.

Päivähoitomaksujen alentamisen kohdentaminen pieni- ja keskituloisille lapsiperheille olisi oikeudenmukaisuusteko ja edistäisi myös työllisyyttä helpottamalla erityisesti pienten lasten äitien siirtymistä työelämään. Päivähoitomaksujen kohtuullistamisen lisäksi työelämää on kehitettävä joustavammaksi, jotta perheen perustaminen ja ansiotyö olisi mahdollista sovittaa paremmin yhteen.

Hyvät nuoret demarit,

Päätän puheenvuoroni Kalevi Sorsan sanoihin ja toivon, että ne antavat teille rohkeutta tehdä liittokokouksessa viisaita ja tulevaisuuteen katsovia päätöksiä sekä rohkeutta toimia kokouksen jälkeen aktiivisesti menestyksemme eteen.

Hyvät toverit, uuden valloittaminen vaatii rohkeutta. Kiitos.

Joona Räsänen