Finlands svenska unga socialdemokrater (FSUD) fördömer de fortsatta attackerna mot palestinska skolor på Västbanken och uppmanar den finska regeringen att följa situationen. All vapenhandel med Israel bör stoppas.

Rädda Barnen publicerade idag (29.4) en ny rapport om situationen för skolelever på den av Israel ockuperade Västbanken. Underlaget utgörs av intervjuer med drygt 400 palestinska skolbarn i de värst konfliktdrabbade delarna av området.

Tre fjärdedelar av barnen berättar om attacker mot skolor och om rädsla för att utsättas för våld på skolvägen, antingen av ockupationsmaktens soldater eller av invånare i de israeliska bosättningarna. Från 2018 till 2019 ökade antalet skolrelaterade incidenter i det ockuperade Palestina med nästan 60 procent och FN uppskattar att mer än en halv miljon barn i området saknar tillgång till utbildning i en säker och barnvänlig miljö.

  • Genom att beröva de palestinska barnen den mänskliga rättigheten till utbildning i en trygg miljö har den israeliska militären orsakat stort lidande. Rapporten visar att många barn lider av stress, ångest och koncentrationssvårigheter till följd av att de inte längre känner sig trygga i sin skolmiljö, konstaterar FSUD:s ordförande Filip Dahlskog.

Efter skolstängningar med anledning av covid-19 har attackerna däremot avtagit. Rädda Barnen uppmanar nu Israel att se detta som en vändpunkt och omedelbart ta till nödvändiga åtgärder för att säkerställa de palestinska barnens mänskliga rätt till trygghet och utbildning.

  • FSUD stöder helhjärtat Rädda Barnen i denna uppmaning. Vi uppmanar också den finska regeringen att noga följa med läget, delta i det internationella samarbetet och vid behov utöva nödvändiga påtryckningar mot staten Israel, säger

FSUD påminner också om att Rädda Barnens rapport endast är det senaste larmet om människorättsbrott i det ockuperade Palestina och att de israeliska bosättningarna strider mot Genévekonventionen. FSUD uppmanar därför den finska staten att stoppa all vapenhandel med Israel omgående.

  • Då ett land upprepade gånger bryter mot internationella avtal och mänskliga rättigheter på det sätt som Israel gör måste omvärlden reagera. Alla parter bör öka sina ansträngningar för att en gång för alla avsluta våldet mot barn och civila i området. Långsiktiga lösningar baserade på fred och ickevåld är den enda vägen till en framtid för barnen i Palestina, säger Filip Dahlskog.