Tänään Helsingissä ja Uudellamaalla päiväkodeista marssitaan ulos vastustaen uutta varhaiskasvatuslakia. Miksi näin tehdään ja miksi osa ammattiliitoista on ryhtynyt tähän toimenpiteeseen?

Uudessa varhaiskasvatuslaissa esitetään, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajan, eli nykyisen lastentarhanopettajan, kelpoisuuden saa ainoastaan kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnolla. Aiemmin ja vielä hetken kelpoisuus on ollut myös ammattikorkeakoulun käyneellä varhaiskasvatukseen erikoistuneilla sosionomeilla, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Tulevaisuudessa he olisivat varhaiskasvatuksen sosionomeja, joille ei ole selkeää työnkuvaa varhaiskasvatuksessa.

Tällä hetkellä osassa maata on jo nyt hankalaa saada päteviä lastentarhanopettajia päiväkoteihin töihin. Tulevaisuudessa tilanne ei ainakaan paremmaksi muutu, sillä uusia ei kerätä kouluttaa siinä määrin, kun heitä kentälle tarvittaisiin, mikäli nämä kelpoisuusehdot tulevat voimaan.

Hallituksen pääviesti varhaiskasvatuslain uudistuksessa on siis ollut kelpoisuusehtojen muuttaminen. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta ei olla purkamassa eikä ryhmäkokoja pienentämässä. Laadukas varhaiskasvatus on moniammatillisen työtiimin yhteinen panostus lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, niin kasvun, kehityksen kuin oppimisen tukemisessa. Lapsi tulisi kohdata yksilönä, hänen oikeutensa on tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tämä ei kuitenkaan toteudu nykyisissä suurissa ryhmissä, oli työntekijä sitten kandi, maisteri, sosionomi tai hoitaja.

Annetaan päiväkoteihin työskentelyrauha, taataan laadukas varhaiskasvatus niin, että jatkossakin kaikkialla Suomessa meillä on päteviä varhaiskasvatuksen opettajia, niin yliopistosta tulleita kuin ammattikorkeakouluistakin.

#yhtäpäteviä

Nina Peltonen
Kirjoittaja on Demarinuorten liittohallituksen jäsen